Lõi Occ GTX Target PM80

350.000 320.000

– Pack bao gồm 5 lõi occ

– Occ có 2 loại là 0.2ohm và 0.3ohm