Lõi Occ Smok Nord

350.000 320.000

– Pack bao gồm 5 lõi occ
– Lõi occ có thể dùng chung với các máy
+ Smok Rpm 40
+ Smok Fetch 40
+ Smok Nord 2
+ Smok Alike