Lõi Occ Smok RPM40

350.000 320.000

– Pack bao gồm 5 lõi occ
– Lõi occ gồm 3 loại
+ Lõi occ 0.3 MTL Mesh Coil
+ Lõi occ 0.4 Mesh Coil
+ Lõi occ 0.6 Triple Coil
– Lõi occ có thể dùng chung với các loại máy sau
+ Smok Fetch 40
+ Smok Alike
+ Smok RPM 80
+ Smok Fetch 80
+ Smok Nord 2