Lõi Occ Voopoo Vinci

350.000 320.000

– Pack bao gồm 5 lõi occ
– Các máy có thể dùng chung lõi occ
+ Vinci X
+ Vinci Air
+ Navi